01 2016-09-21 Map #01 PA to Mono Lake02 Mono Lake levelsMono Lake Tufa with RainbowStorem descending on Mono LakeTufa Towers in Mono LakeLandbound Tuf Towers at Mono LakeUS-395 leads to Mono Lake and Lee ViningMono Lake and US-395